L'OLGA
sempre hi és

Web oficial d'Olga Amargant
candidata a l'Alcaldia de Barcelona.
Primàries Catalunya

Barcelona, a 31 d´octubre de 2018

Propostes

Tenim recursos: UTILITZEM-LOS!

D'acord amb les dades de la liquidació del Pressupost 2016, aquest exercici es va tancar amb 98 milions d'euros de superàvit. L'exercici de 2017 es va tancar amb un superàvit d'1,3 milions d'euros, fent un canvi substancial en la utilització dels recursos econòmics de l'Ajuntament de Barcelona, però encara hem de veure amb quines xifres es tanca l'exercici en curs de 2018.

El que sí que coneixem, és que a la caixa de l'Ajuntament de Barcelona hi havia 166 milions d'euros en tancar l'exercici de 2017. Amb els recursos econòmics que tenim, hem d'acabar amb la Barcelona provinciana, la Barcelona autonomista, gris de formigó i fosca sense enllumenat; per fer la Barcelona capital de la República Catalana, que brilli al nivell de París, Londres o Berlín.

ÉS L'HORA
DE LA CIUTADANIA

 • Pots seure al sofà de casa teva i mirar-ho tot des de la TV o xarxes socials...
 • Pots indignar-te veient un cop i un altre les imatges de violència policial de l'1 d'Octubre...
 • Pots escandalitzar-te quan veus que es toleren manifestacions franquistes i actes d'enaltiment del feixisme...
 • Pots enrabiar-te quan amb total impunitat quan ens diuen "supremacistes", "racistes" o "nazis"...
 • Pots seguir queixant-te dia sí, dia també, de la vulneració de drets fonamentals...
 • Pots seguir demanant independència judicial, separació de poders i llibertat pels presos polítics...
 • Pots pagar 10  € i esperar al fet que ells ho facin tot, però el 27 d'octubre va fer un any, i el 21 de desembre també farà un any...

 • O pots fer feina, arremangant-te amb nosaltres i empènyer per fer efectiva la República Catalana des de l'Ajuntament de Barcelona, participant en el procés de Primàries Catalunya

Si des de Barcelona, la capital del País, l'exigim i la defensem la farem possible. TU TRIES.

POLÍTIQUES SOCIALS

Cal una estructura municipal que gestioni, lideri i coordini, de forma eficient i eficaç, les mesures, que ara són disperses, per afavorir la cohesió i la inclusió social dels barcelonins, creant nous ajuts a les famílies.

 • Infància: Proposo beques menjador que erradiquin la pobresa infantil i garantir places per tots els infants a les escoles bressol i a tota l'escolarització per tal que tothom pugui accedir a l'escola pública triada.
 • Salut: L'atenció dels barcelonins ha de ser als barris amb estreta coordinació amb la Generalitat de Catalunya. Proposo un/a defensor/a municipal del/la pacient a cada CAP. Proposo reduir la contaminació amb canvis d'hàbits en mobilitat.
 • Nous catalans: Hem d'oferir la inserció dels immigrants des del minut 1 creant llocs d'acollida i incorporar-los el màxim nombre possible al món laboral.
 • Dones: Proposo prioritzar les iniciatives de dones a tots els serveis municipals.
 • Jovent: Crear programes específics adaptats a la seva demanda.
 • Persones grans: Proposo garantir l'assistent social 4 hores 3 dies a la setmana i reducció de l'IBI i equivalent ajut pel lloguer per les pensions més baixes.
 • Persones amb discapacitat: Proposo un pla d'eliminació de barreres, mesures i ajuts per a la vida independent.
ENSENYAMENT I CULTURA

Aconseguir que Barcelona sigui la capital del talent i la innovació depèn en gran mesura de l'ensenyament i cultura que oferim.

 • Ensenyament: Proposo seguir defensant el model d'immersió lingüística com a eina d'inclusió social, tot establint mesures perquè progressivament comptem amb professorat preparat per impartir més matèries en llengua anglesa.
  Cal un Pla d'erradicació de l'abandonament escolar i aconseguir el 100% de graduats en ESO a la ciutat.
  Proposo la formació continua de docents i la transmissió de metodologies i coneixement entre ells, a través de l'Institut Municipal d'Educació.
 • Cultura: Proposo el foment del lleure cultural. Incrementar el pressupost de l'Institut Municipal de Cultura multiplicant els esdeveniments culturals gratuïts als barris i prioritzant els artistes i creadors locals.
  Calen incentius fiscals a l'emprenedoria en el sector cultural, així com per a la pràctica d'esports com a opció de vida saludable, adaptant els centres esportius amb propostes innovadores i reduint el cost que en paga el barceloní.
ECONOMIA, COMERÇ I TURISME

Assolir que el màxim volum possible de contractació pública de l'Ajuntament sigui provinent del teixit productiu local.
Prioritat a les Startups i Emprenedoria: Atès que el model actual basat en la formació està totalment obsolet perquè els emprenedors majoritàriament ja estan formats, cal oferir el que necessiten: (i) un ecosistema emprenedor connectat amb xarxa mundial que impulsi als mercats exteriors (ii) finançament ràpid i a mida amb capital públic i privat (iii) Simplificació i agilització de tràmits. És impresentable que el 16 de novembre de 2018 sol·licitis en línia cita prèvia als Serveis Tècnics d'un Districte per fer una consulta relativa a un expedient d'activitats per emprendre un negoci, i se't concedeixi pel 19 de gener de 2019 (2 mesos).
Prioritat pel comerç de barri i de proximitat: Cal fomentar-lo amb mesures de promoció efectives: incentius fiscals i simplificació de tràmits.
Prioritat pel turisme sostenible i de qualitat: Cal un nou Pla de Turisme 2.019-2.023 que amb participació activa dels barcelonins mitjançant consultes per barris defineixi el model turístic que volem acabant amb la saturació actual.

Proposo la implantació progressiva de wifi gratuït pels residents amb senyal de qualitat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN

La seu del Districte és l'Administració més propera i a l'abast dels barcelonins, raó per la qual ha de tenir prevalença en la presa de decisions; per tant proposo atorgar la més àmplia delegació de competències. Cal reestructurar el personal dels Districtes i fer que es resolguin en línia ràpidament les sol·licituds dels ciutadans.
Proposo la participació activa dels barcelonins a través del foment de les assemblees veïnals, la participació en els consells dels Districtes, als plenaris, i sotmetent a consulta ciutadana la major part de les decisions.

Les Conselleres i Consellers de Districte han de ser al servei dels veïns del seu barri i penso que han d'atendre directament sense cita prèvia a través del "Taulell del/la Conseller/a" mínim un dia per setmana.
Proposo la creació d'un "Taulell de Serveis Tècnics" a cadascuna de les seus dels Districtes on, sense cita prèvia, es resolguin de manera efectiva les consultes; no com ara que tan sols informen que s'ha de sol·licitar mitjançant instància.
Proposo l'obligatorietat que les cites prèvies als Districtes es concedeixin com a màxim 7 dies laborables des de la seva sol·licitud, no com ara que es concedeixen al cap de 2 mesos.

URBANISME I SOSTENIBILITAT

El Pla General Metropolità vigent en l'actualitat i les seves Normes Urbanístiques daten de 1.976. En 40 anys s'han produït multitud de modificacions puntuals, i ara ja cal la seva revisió per comptar amb un document unitari que acabi amb la dispersió i respongui al model urbanístic de futur de capital de país que pretenem.
Cap actuació urbanística sense consulta prèvia als veïns de la zona: prou de super illes o carrils bici imposats.
Garantir les reserves de sòl necessàries per a la construcció d'habitatge públic, d'equipaments educatius i culturals que es demanden als barris.

Cal començar edificant els més de 70 solars buits propietat de l'Ajuntament creant habitatge públic en règim de lloguer a preu reduït, i en paral·lel aprovar un pla d'habitatge públic a cada barri en funció de les seves necessitats.
Cal acabar amb la ciutat grisa, fosca i de formigó, creant zones verdes als vials principals de cada barri, amb estètica de jardí i garantint-ne el manteniment.

Proposo renovació de l'enllumenat públic dels principals eixos viaris de cada barri. Perquè la ciutat brilli. Hem d'acabar amb les actuals prohibicions i limitacions d'il·luminació de façanes privades, i fomentar-ho.
Proposo la construcció de grans aparcaments gratuïts a les entrades de la ciutat amb connexió Metro, regulant la prohibició d'entrada en dies feiners als vehicles de residents fora de Barcelona (vinyeta).
Proposo un Pla de Cobertura de les Rondes a executar per fases, per guanyar sòl per zona verda i xarxa viària.

RELACIONS INTERNACIONALS

Malauradament, l'Ajuntament de Barcelona no és un interlocutor reconegut a l'escena internacional. Cal comptar amb un Pla de Relacions Internacionals potent, que faci que deixem de ser la ciutat provinciana i autonomista, per ser la capital d'Estat interrelacionada amb el món que pretenem.
Proposo la creació d'un Institut Municipal d'Afers Internacionals que sigui efectiu, que marqui una imatge pròpia de Barcelona, amb un pla d'iniciatives i accions. Amb estreta relació amb les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, i amb altres entitats públiques i privades que fomenten la presència de Barcelona al món.
Proposo que aquest Institut Municipal d'Afers Internacionals compti amb oficina permanent a Brussel·les, que es converteixi en interlocutora real i efectiva de Barcelona tant davant les institucions europees, com amb la resta de capitals d'Estat de la UE.
Proposo aprofitar la presència de Barcelona a l'Organització de Ciutats i Governs Locals Units, a Metròpolis, a Eurocities, a Smart Cities i a altres entitats en l'àmbit internacional per potenciar la visibilitat de la ciutat.

SEGURETAT CIUTADANA

Proposo que la premissa bàsica sigui que la policia no reprimeix al ciutadà, la policia el protegeix. La Guàrdia Urbana, com a cos de proximitat, ha de ser la primera respectuosa amb els drets fonamentals garantint la seguretat ciutadana. En estreta col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra, proposo aconseguir mitjançant la signatura de protocols, la intervenció activa de la Guàrdia Urbana garantint la seguretat ciutadana. La presència d'efectius de la Guàrdia Urbana als barris és fonamental, de manera que proposo un pla de desplegament conseqüent amb les necessitats de cada barri, amb una oficina fixa per resoldre les qüestions de la ciutadania in situ. br /> Proposo la creació d'una Unitat de Turisme, competent per tots els casos relacionats amb incidents en els quals es trobin involucrats turistes.
Proposo la creació d'una Unitat d'Emergències a la que s'hi integrin membres del cos de Bombers, d'emergències mèdiques, i de la Guàrdia Urbana.